top of page

Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Between Brackets Translations (hierna te noemen "Between Brackets") opdraagt vertaal- of correctiewerkzaamheden te verrichten.

 

  • 2.Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang Between Brackets de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Between Brackets, of door schriftelijke bevestiging door Between Brackets van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt e-mail verstaan.

2.3 Between Brackets zal de opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4 Tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk bij de opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt Between Brackets als opdrachtgever degene die de opdracht aan Between Brackets heeft verstrekt.

2.5 Indien Between Brackets in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Between Brackets gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

 

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door Between Brackets in acht genomen, tenzij Between Brackets in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. Between Brackets is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door Between Brackets per e-mail. Leveringen per koerier zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

3.3 In verband met de uitvoering door Between Brackets van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door Between Brackets mogelijk te maken.

 

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van Between Brackets, dan behoudt Between Brackets zich het recht om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen voorwaarden van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door Between Brackets van kracht.

4.3 Indien een verstrekte opdracht door de opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij Between Brackets aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van Between Brackets en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Between Brackets zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.

 

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 Between Brackets verplicht zich naar de opdrachtgever toe zorg te dragen voor de deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar beste weten en kunnen van Between Brackets.

5.2 Between Brackets heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door Between Brackets van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4 Between Brackets zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Between Brackets zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van de verkregen informatie. Between Brackets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

 

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de originele tekst (brontekst)  te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door Between Brackets met de opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen. De standaardtarieven en het geldende minimumtarief worden per e-mail op voorhand aan de opdrachtgever medegedeeld.

6.2 Between Brackets hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst van complexe aard, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van Between Brackets. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

7. Klachten en geschillen

7.1 Klachten over geleverde vertalingen dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke beargumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan Between Brackets kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden klachten uitsluitend in behandeling genomen indien Between Brackets alsnog hierin toestemt.

7.3 In geval van klacht of geschil zal Between Brackets hun standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s).

7.4 Indien Between Brackets de klachten ten dele of geheel gegrond acht, zal Between Brackets alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Between Brackets kan door de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Between Brackets toerekenbare tekortkoming. Between Brackets is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft Between Brackets zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2 De aansprakelijkheid van Between Brackets is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW van de desbetreffende opdracht tot maximaal 1000,00 €(duizend euro).

8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door Between Brackets vertaalde teksten, ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door Between Brackets opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat Between Brackets naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4 Between Brackets is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Between Brackets is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5 De opdrachtgever vrijwaart Between Brackets tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

 

9. Ontbinding

9.1 Between Brackets is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien Between Brackets door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Between Brackets zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, ziekte en maatregelen van overheidswege gerekend.

 

10. Auteursrechten

10.1 Het auteursrecht behoort Between Brackets toe tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, waarna de rechten overgaan naar opdrachtgever.

10.2 Indien nadrukkelijk overeengekomen, dient Between Brackets genoemd te worden als vertaler.

 

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Between Brackets is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever Between Brackets  juridisch aansprakelijk zou stellen, dient dit ter allen tijde in Nederland te gebeuren.

 

12. Overige

12.1 Onder Between Brackets Translations wordt verstaan: Between Brackets Translations, gevestigd te Groningen in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17261836.

12.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Between Brackets en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Between Brackets uitdrukkelijk vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing daarvan.

 

 

bottom of page